Log in เข้าระบบ (Smart Area)


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : (Smart Area)ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :: Smart Area
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ::: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ดูแลระบบ By Jatuporn Thanakityigyong @ITEC Ubon5